Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov

Prehlásenie:

• Ľubomír Hreha ako prevádzkovateľ internetového obchodu ujolubo.sk, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta neposkytne tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu ujolubo.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

• Všetky ceny sú vrátane DPH.

• Záručná doba na všetok tovar je minimálne 2 roky.

 

Odstúpenie od objednávky:

• Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru. 

• Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1. objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)

2. tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Vrátenie tovaru:

• Ak by Vám tovar, ktorý sme Vám dodali, z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 dní zašlite späť a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

• Tovar musí byť neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja. K tovaru pribaľte kópiu útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky a list s informáciami o spôsobe vybavenia(teda, či chcete vrátit peniaze na účet, vymeniť Váš tovar za iný).

• Tovar pošllite ako doporučenú zásielku v uvedenej lehote v originálnom balení na adresu: Ľubomír Hreha, Zupková 2, 040 10 Košice

Zásielky vrátené formou dobierky nebudeme akceptovať.

• Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

• V prípade nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok, bude Vaša žiadosť zamietnutá.

 

Reklamačný poriadok:

1. Kupujúci je povinný si dodaný tovar bez zbytočného odkladania prehliadnuť a o zistených závadách informovať predávajúceho do 7 dní od doručenia tovaru.

2. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne v lehote 7 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci priložiť vyplnený Reklamačný protokol. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho: Ľubomír Hreha, Zupková 2, 040 01 Košice

3. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, ktorého závady sú reklamované a vyplnený Reklamačný protokol.

4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené používaním produktu, funkčných vlastností a škody spôsobené neodborným používaním produktu, taktiež ako škody spôsobené vonkajšími činiteľmi a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o postupe a vybavení reklamácie.

6. Záručná doba u nás predávaného tovaru je 2 roky.

7. O reklamácii nás ihneď po odoslaní informujte emailom: ujolubo@ujolubo.sk (predmet: Reklamacia )

 

• V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte email: ujolubo@ujolubo.sk alebo telefonicky +421 905 462 295

 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Ďakujeme za dôveru a voľbu využívať služby a produkty e-shopu http://www.ujolubo.sk . Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame a chránime.

 

  1. Kto sme a naše kontaktné údaje (PREVÁDZKOVATEĽ)

 

Ľubomír Hreha, ICO: 33903590, 04001 Košice-Staré Mesto, Magurská 2

 je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

 

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na prostredníctvom e-mailu na ujolubo@ujolubo.sk , alebo písomne na adrese spoločnosti. Dopyt prosím označte nápisom „podnet Ochrana osobných údajov“.

 

2. Ktoré údaje spracúvame

 

Nespracúvame osobnitné kategórie osobných údajov. Spracúvame iba obyčajné osobné informácie alebo anonymné online informácie, od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch v minimálnom možnom rozsahu a podľa toho, ktoré služby alebo produkty využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje v týchto účeloch:

 

Spracúvame o našich zákazníkoch bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky fyzických osôb v eshope (ako napríklad  meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

 

Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme bežné osobné údaje, ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách (ako napríklad  meno, priezvisko, emailový kontakt zákazníka)

 

Spracúvame o našich zákazníkoch bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie reklamácie tovaru nakúpeného v našom e-shope(ako napríklad  meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

 

Naša spoločnosť získava bežné osobné údaje potencionálnych zákazníkov z našich webových stránok. Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o konkrétnu službu si môže zákazník objednať tovary, produkty a služby našej spoločnosti, alebo poslať dopyť po informáciách. Zoznam webových stránok spoločnosti: http://www.ujolubo.sk

 

Poskytovateľ, v niektorých situáciách aj náš sprostredkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb a personalizácie ponuky zber anonymných údajov a pre účely svojej prezentácie  aj súbory cookies. Nevyhnutné cookies sú potrebné na zobrazenie a beh webovej stránke a nieje vyžadovaný-nutný Váš súhlas. Ostatné,  nie nevyhnutné cookies , ktorých účelom je anonymné sledovanie návštevnosti a správania užívateľov našich webových stránok (napr. analytické a marketingové ) sa budú aktivovať iba po Vašom súhlase.

 

 

 

3. Ako údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:

 

 

 

 

 

 

 

Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme.

 

V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom spracúvame osobné údaje vrámci EÚ.  V prípade spracúvania osobných údajov našimi sprostredkovateľmi môže dochádzať k ich prenosu vrámci EÚ, prípadne do krajín mimo územie Európskej Únie so zaručenou a primeranou úrovňou ochrany, v zmysle čl. 45 nariadenia. (napr. náš sprostredkovateľ e-shopu, alebo sprostredkovateľ marketingovej služby môže spracúvať osobné údaje v databázach e-shopu v datacentrách v Spojených štátoch Amerických, ktoré spadajú pod tzv. “Privacy Shield” dohovor o bezpečnom prenose osobných údajov z EÚ do USA)

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Z našej strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR

 

 

4. Ako údaje zdieľame

           

Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a na základe prís- lušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.

 

4.1 Naši sprostredkovateľia

 

Osobné údaje môžu byť spracúvané (zdieľané) s týmito kategóriami sprostredkovateľov:

  1. Hosting e-shop platformy
  2. Hosting domény
  3. Účtovná spoločnosť
  4. Prepravná spoločnosť ( Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti)
  5. Marketingová spoločnosť: napr. Mailchimp

 

 

Osobné údaje zdieľame v závislosti od konkrétnych okolností a účelu na základe (i) Vášho súhlasu, (ii) našich oprávnených záujmov – rentability služieb a (iii) oprávnených záujmov na efektívnu vnútornú administratívu zákazníkov

 

4.4 Iní príjemcovia

 

Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupne- nie je primerane nevyhnutné na:

Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

 

5. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne v sídle spoločnosti, (ii) elektronicky e-mailom na ujolubo@ujolubo.sk, alebo (iii) aj písomne na adresu sídla spoločnosti.

 

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

 

Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

 

a) Právo na prístup

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špeci kovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

 

c) Právo na výmaz

Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osob- ných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

e) Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi.

Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verej- nom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 

f) Právo namietať voči spracúvaniu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námiet- ky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

 

g) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

 

h) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové po- nuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 

6. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame v prvom rade priamo od našich zákazníkov. Tieto pritom môžeme od zákazníkov získavať priamo.

 

 

7. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

a) na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;

b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;

c) z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;

d) z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

 

8. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25. 5. 2018

Dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu - priamy marketing, resp. rentabilita poskytovaných služieb a predávaných produktov. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky, prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 5 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

 

9. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.

 

10. Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.